Uprzejmie prosimy o zapoznanie się  z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez MS JOBS - Monika Szyprowska Jaumień.
 

Oferta dla pracowników


Dzięki współpracy z wieloma firmami - jesteśmy w stanie znaleźć dla Ciebie odpowiednią pracę. Wystarczy, że wyślesz nam swoje CV. Odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje.

 


 

  KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Agencja Pracy Tymczasowej MS JOBS  Monika Szyprowska Jaumień z siedzibą w Sochaczewie ul. Warszawska 19  96-500 Sochaczew, tel: 46 862-14-74  adres e-mail:  biuro@msjobs.pl, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, że:

1.  Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22(1) § 1 KP będą przetwarzane w celu:

 a) realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (podstawa prawna: 22(1)§ 1 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

b) w przypadku wyrażenia dodatkowo dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
I. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(2)§ 1 KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
II. dla przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(2)§ 1KP w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:  pisząc email na adres biuro@msjobs.pl lub osobiście  w biurze Agencji Sochaczew ul. Warszawska 19.

3.  Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia)

4. Dane osobowe, o których mowa w lit. a i b ) I) zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres  3 miesięcy od zamieszczenia ogłoszenia lub złożenia aplikacji na dane stanowisko , a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje (lit. II) przez okres  6 miesięcy od złoenia przez Pana/Panią aplikacji.

5. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr Agencji , kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane mogą być udostępniane przez Agecję  - pracodawcy Użytkownikowi - właściwemu dla danego procesu rekrutacyjnego ( osobom wskazanym i upoważnionym  przez Pracodawcy Użytkownika ).

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

9. Pani/Pana dane nie  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 


Po zapoznaniu się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych, osoby przesyłające c.v do Agencji proszone są o przesłanie w mailu potwierdzenia zapoznania się  z w/w informacjami. Treść poniżej:

"Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania."

Zgodnie z wymogami RODO- ustawie o ochronie danych osobowych  uprzejmie prosimy wraz z przesyłanym do nas c.v  o zamieszczenie  na c.v  :

 

a) Gdy aplikujesz na konkretne stanowisko:

"Wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Agencję Pracy Tymczasowej MS JOBS  Monika Szyprowska Jaumień z siedzibą  w Sochaczewie ul. Warszawska 19, moich danych osobowych zawartych  w c.v  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko .....................................................................................

                                           podać nazwę stanowiska

(zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)"

b) Gdy chcesz się wziąć udział w innych rekrutacjach przeprowadzanych przez Agencję MS JOBS:

"Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Agencję Pracy Tymczasowej MS JOBS  Monika Szyprowska Jaumień z siedzibą  w Sochaczewie ul. Warszawska 19, moich danych osobowych zawartych  w c.v  dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych  procesów rekrutacji  ( zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. )"

c) Gdy aplikujesz na konkretne stanowisko z oferty pracy i chcesz brać również udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych:

Klauzula z punktu a + b (wymienione powyżej)

Kontakt

Biuro: 96-500 Sochaczew
ul. Warszawska 19
tel/fax: 46 862 14 74

biuro@msjobs.pl